Vragenlijst

1. Erkenning van de urgentie van het klimaatprobleem

 • Wordt het klimaatprobleem genoemd als een van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd?
 • Wordt de verantwoordelijkheid van de Gemeente erkend als het gaat om het bijdragen aan de oplossing?
 • Wordt erkend dat het tegengaan klimaatverandering van grote invloed is op de maatschappelijke en economische ontwikkeling van onze samenleving?
 • Maakt de partij geld en menskracht beschikbaar om het klimaatprobleem aan te pakken?

2. Utrecht Klimaatneutraal in 2030

 • Wordt het Parijsakkoord genoemd?
 • Houdt de partij vast aan de gemeentelijke doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn?
 • Ziet de partij het belang van het nemen van een voortrekkersrol voor Utrecht in het snel realiseren van een klimaatneutrale gemeente?

3. Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie (Eigen huis op orde)

 • Heeft de partij een duidelijke ambitie om de interne organisatie van de gemeente snel klimaatneutraal te maken?
 • Heeft de partij de ambitie om alle eigen, gemeentelijke panden energieneutraal te maken?
 • Heeft de partij de ambitie om vegetarische horeca met lokale producten te introduceren in eigen catering?
 • Heeft de partij de ambitie om eigen locaties afvalvrij te maken/circulair in te kopen?

4. Aardgasvrije gemeente

 • Houdt de partij vast aan het besluit om alle nieuwbouwwoningen zonder aardgasaansluiting te realiseren?
 • Heeft de partij een plan om alle bestaande bouw aardgasvrij te hebben in 2030? Of is er een tijdslijn gesteld waarin een dergelijk plan zal worden ontwikkeld en uitgevoerd?

5. Duurzame, lokale energieproductie

 • Heeft de partij de ambitie om in de komende jaren grootschalige duurzame energieproductie in de gemeente te realiseren (windmolens, zonnevelden)?
 • Ziet de partij het verbranden van biomassa als niet-duurzame vorm van energieproductie?
 • Ondersteunt het verkiezingsprogramma lokale initiatieven voor het duurzaam opwekken van energie?

6. Duurzame mobiliteit

 • Laat de partij laat een duidelijke ambitie zien op het gebied van het stimuleren en faciliteren van duurzame vervoersopties (OV, fiets)?
 • Worden concrete maatregelen genomen om elektrisch vervoer verder op te schalen?
 • Zijn er plannen om de milieuzone in de stad verder uit te breiden?
 • Heeft de partij concrete plannen om de luchtkwaliteit te verbeteren?

7. Verduurzaming van huizen

 • Maakt de partij geld (subsidies; gunstige leningen) beschikbaar voor het verduurzamen van huizen? Eg voor isoleren, zonnepanelen of warmtepompen?
 • Faciliteert de partij burgers om energiebesparing te realiseren?

8. Eerlijke lastenverdeling

 • Neemt de partij concrete maatregelen om ervoor te zorgen dat ook mensen met lage inkomens mee kunnen komen met de noodzakelijke veranderingen?

9. Samen met burgers

 • Ziet de partij een rol voor de Gemeente in het actief faciliteren en ondersteunen van burgers in het nemen van de noodzakelijke maatregelen? (Bv ondersteunen van gezamenlijke, grootschalige inkoop / voorlichting en informatie)
 • Maakt de partij geld en menskracht beschikbaar voor lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid? (brede definitie duurzaamheid: Zonnepanelen, groen, stadslandbouw, deelauto’s, repaircafe’s etc)
 • Zet de partij in op communicatie naar burgers over de noodzakelijke maatregelen en de rol van de Gemeente?

10. Samen met bedrijven

 • Ziet de partij een rol voor de Gemeente in het actief faciliteren en ondersteunen van bedrijven in het nemen van de noodzakelijke maatregelen? (Bv ondersteunen van gezamenlijke, grootschalige inkoop / voorlichting en informatie)
 • Maakt de partij ruimte voor duurzame bedrijven? Eg het faciliteren van start-ups, werkruimtes etc?

 11. Klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling

 • Worden in het verkiezingsprogramma concrete acties genoemd om de ruimtelijke inrichting van de Gemeente klimaatbestendig en waterrobuust te maken?

12. Een groene Gemeente

 • Heeft de partij de ambitie om meer groen in de stad te realiseren de komende collegeperiode?
 • Neemt de partij maatregelen om bestaand groen te behouden?

13. Recycling en circulaire economie 

 • Besteedt de partij aandacht aan de ambitie om de lokale economie om te vormen tot een circulaire economie?
 • Besteedt de partij aandacht aan recycling door burgers en bedrijven?
 • Neemt de partij concrete maatregelen op dit gebied zoals bijvoorbeeld het stimuleren van circulaire bouw of het reduceren van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en bedrijfsafval?

 14. Beleidscoherentie en het versterken van samenwerken

 • Ziet de partij klimaat als integraal onderdeel van alle besluitvorming en richt ze haar eigen bestuur hier op in?
 • Ziet de partij een rol voor de Gemeente in het faciliteren van samenwerkingen met andere overheden, bedrijven, maatschappelijk middenveld en burgers?
 • Zet e partij in op het klimaatbestending maken van het ambtenaren apparaat door het verbeteren van kennis en vaardigheden?
 • Herkent de partij kansen om via haar eigen financiële investeringen (beleggingen, opdrachten, subsidies) te sturen richting een klimaatneutrale samenleving?

15. Transparantie en handhaving

 • Ziet de partij de noodzaak voor het nauwlettend en systematisch monitoren van en openbaar rapporteren op de voortgang op de gestelde doelen?
 • Ziet de partij noodzaak voor handhaving van gemaakte afspraken (met bv bedrijven) en maakt ze geld beschikbaar voor handhaving?

 

Ga terug naar de Klimaat Stemwijzer Utrecht.