Methode

Op welke manier hebben we de partijen beoordeeld?

Voor het beoordelen van de verschillende verkiezingsprogramma’s hebben we gebruik gemaakt van een scoringsformulier met 15 thema’s. De 15 thema’s zijn gebaseerd op het pamflet dat wij in 2017 aan de Wethouder in Utrecht hebben aangeboden, de handreiking voor de gemeenteraadsverkiezingen van het Klimaatverbond en input van verschillende experts van onder andere Energie-U en FossielVrij Nederland.

Voor elk thema hebben we een aantal vragen geïdentificeerd aan de hand waarvan we de verschillende programma’s hebben beoordeeld. Het formulier met de thema’s en de vragen is hier te lezen. Op elk thema kon een partij groen, oranje of rood scoren, waarbij steeds een toelichting is gegeven. Een rode score betekent dat een partij nauwelijks of geen aandacht besteedt aan het thema. Bij een oranje score worden enkele maatregelen opgenomen en een groene score betekent dat de partij een uitgebreid pakket concrete maatregelen voor ogen heeft.

De toelichting is zoveel mogelijk gebaseerd op wat er letterlijk in de verkiezingsprogramma’s is opgenomen. Nadat we alle programma’s individueel beoordeeld hadden, hebben we de scores per thema vergeleken om er zo goed mogelijk zorg voor te dragen dat de beoordeling eerlijk is gegaan. Tevens hebben we partijen de mogelijkheid gegeven om thema’s die niet in het programma waren opgenomen via mail toe te lichten.

 

Advies aan de gebruiker van de klimaat stemwijzer

Het beoordelen en vergelijken van programma’s is niet makkelijk. De programma’s verschillen in lengte en in mate van detail en zijn niet zomaar een-op-een te vergelijken. Wij hebben onze uiterste best gedaan een eerlijk en objectief oordeel te geven op basis van wat partijen hebben opgeschreven. Wij realiseren ons echter dat er verschil van mening kan zijn over hoe iets bedoeld is, of onderliggende aannames. Met de toelichtingen hebben we zo goed mogelijk geprobeerd aan te geven waarop we onze scores hebben gebaseerd, maar we sluiten niet uit dat andere ogen tot een andere conclusie zouden kunnen komen. We adviseren iedereen die gebruik maakt van deze klimaatkieswijzer om de toelichtingen goed te lezen en alvorens te gaan stemmen ook het hele verkiezingsprogramma van de partij waar je op wilt stemmen door te lezen.

Onze klimaat stemwijzer beperkt zich enkel tot klimaat en duurzaamheid. Uiteraard zijn er ook andere onderwerpen die van belang zijn bij een stemkeuze.